Nieuwe gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bekend

Geplaatst op dinsdag 15 december 2015

De verkiezingen voor een nieuwe gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor Stichting SchOOL zijn afgerond. Hieronder vindt u een overzicht van alle ouders en medewerkers die zitting nemen in de nieuwe GMR.

De verkiezingscommissie heeft de verkiezingen begeleid en met de invulling van de nieuwe GMR stopt haar taak. Gezamenlijk zullen het college van bestuur, de nieuwe GMR en de MR-en werken aan de versterking van de medezeggenschap binnen Stichting SchOOL in het belang van de scholen en de leerlingen.

Naam tussenvoegsel Achternaam geleding school
1 Edo Oosting medewerker Watergeus / vg bewegingsonderwijs
2 Janet Brouwer medewerker Spectrum
3 Lize Fijn medewerker Logopedie
4 Jose Klink medewerker Warande
5 Suzanne Duijker medewerker Zevenster
6 Anneke Beumer medewerker Meander
7 Mark de Haan ouder Boeier
8 Denny Schuurman ouder Meander
9 Lucien Akbar ouder Poolster
10 Jurgen Hoole ouder Boeier
11 Annabel Steltenpool ouder Windroos
12 Esther Telkamp ouder Triangel

Terugblik
De verkiezingscommissie heeft de aanmeldingen van 11 ouders en 6 medewerkers ontvangen. De 6 beschikbare plaatsen voor medewerkers werden daarmee direct ingevuld. Voor de 6 beschikbare plaatsen voor ouders werd door de stemgerechtigde ouders van de medezeggenschapsraden op de kandidaten gestemd. 3 kandidaten bleken voor de laatste beschikbare plek in de oudergeleding, een gelijk aantal stemmen te hebben ontvangen. Daarom volgde een 2e verkiezing voor deze plek. Maandagmiddag 14 december zijn deze stemmen geteld en werd alsnog de laatste plek ingevuld. Daarmee hebben we een nieuwe GMR.


Wat doet een GMR?

De leden van de GMR:

  • Behartigen de belangen voor leerlingen en ouders van alle scholen en de medewerkers van de hele organisatie van Stichting SchOOL;
  • Gaan in gesprek met het bestuur over zaken die voor alle scholen gelden; denk aan onderwijsbeleid, financieel beleid of personeelsbeleid;
  • Kunnen invloed uitoefenen en initiatief nemen.

De GMR praat mee over het beleid van Stichting SchOOL en is een klankbord voor het college van bestuur van de stichting wanneer er belangrijke schooloverstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten.

De nieuwe GMR zal samen met de medezeggenschapsraden van de scholen en het college van bestuur werken aan de versterking van de medezeggenschap binnen Stichting SchOOL.