medezeggenschapsraad

De MR (medezeggenschapsraad) bestaat uit momenteel 2 ouders en 3 personeelsleden. De huidige M.R bestaat  uit de volgende leden:

Ouders:

Brenda Gorselink

Sylvia van Veen

Angela Lingeman-Cop

Personeel:

Mirjam van Dijk ( teamlid SO )    voorzitter

José van Brussel ( teamlid SO )      notulist

Janet Schonewille  ( teamlid VSO)      penningmeester

De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar over beleidszaken mbt de school, het personeel, financiën, de leerlingen, bestuur en nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs.

De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht met betrekking tot wijzigingen in het beleid.
Zie verder het jaarverslag.

download  : jaarverslag 2021-2022

Missie / visie van de MR De Zevenster

De MR van de Zevenster is een gelijkwaardige en kritische partner van de directie, met als doel de belangen van kinderen, ouders, verzorgers en personeel op betrokken en kundige wijze te behartigen.

De MR geeft instemming of advies op plannen van de directie.

De MR communiceert en handelt vanuit wederzijds respect.

De MR communiceert helder en transparant met de achterban.

De MR is goed voorbereid, goed ingelezen en stelt zich pro-actief op.

De MR is zich bewust van haar wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden.