medezeggenschapsraad

De MR (medezeggenschapsraad) bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De huidige M.R bestaat  uit de volgende leden:

Ouders:

Wouter  van de Meer

Henry van Essen

Sascha van der Linden

Personeel:

Mirjam Schnieders ( teamlid v.s.o )    voorzitter

Suzanne van Eijck  ( teamlid s.o )      notulist

Cynthia Kint  ( teamlid v.s.o)            penningmeester

De directieleden, Gerry v. Vliet en Tiny de Jonge, zijn afwisselend bij elke vergadering aanwezig als adviseurs.

De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar over beleidszaken mbt de school, het personeel, financiën, de leerlingen, bestuur en nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs.

De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht met betrekking tot wijzigingen in het beleid.
Zie verder het jaarverslag.

download  : MR Jaarverslag 2016-2017

 

Missie / visie van de MR De Zevenster

De MR van de Zevenster is een gelijkwaardige en kritische partner van de directie, met als doel de belangen van kinderen, ouders, verzorgers en personeel op betrokken en kundige wijze te behartigen.

De MR geeft instemming of advies op plannen van de directie.

De MR communiceert en handelt vanuit wederzijds respect.

De MR communiceert helder en transparant met de achterban.

De MR is goed voorbereid, goed ingelezen en stelt zich pro-actief op.

De MR is zich bewust van haar wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden.