SchOOLwiki

zoekopdracht

15 resultaten in categorie "ons-onderwijs"

Aanmelding (bijna) 4 jarigen

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating,  gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen  als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven. De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld. Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren....
Lees verder

Aannamebeleid

Op een openbare basisschool is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsplicht (Passend Onderwijs) of als de groep te vol is. Aan het begin van het schooljaar wordt dit, na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) bepaald. Sommige scholen hebben een wachtlijst voor bepaalde groepen. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat hen toe zodra er weer plaats is en als de ouders dit nog steeds wensen. Tot die tijd is een kind welkom op een andere openbare school. Wanneer de school een kind niet kan plaatsen dan heeft de school altijd de plicht om samen met de ouders op zoek te gaan naar een andere school die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen. Dit noemen we de zorgplicht. Voor elk schooljaar bepaalt de directeur en de intern begeleider (IB-er) van de school: Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen met een extra onderwijsbehoefte; Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen zonder extra onderwijsbehoefte. De medezeggenschapsraad (MR) van de school dient hiermee akkoord te gaan. Indien de school hiervan wil afwijken zal dit met de MR worden besproken en dienen zij akkoord te gaan. Lees hier welke stappen van aanmelden, inschrijven en aanname u als ouder doorloopt binnen Stichting SchOOL bij het kiezen van de school voor uw kind. Let op: Ouders kunnen een verzoek doen aan de school, inzage te doen in het onderwijskundige rapport van het kind zodat de visie van de ouders hieraan kan worden toegevoegd voor de nieuwe school. Deze leerlingdossiers mogen door een school niet zonder meer worden doorgestuurd worden naar een nieuwe school. Alleen de gegevens uit het leerlingdossier die relevant zijn voor de nieuwe school mogen worden doorgestuurd.    ...
Lees verder

Bewegingsonderwijs

Stichting SchOOL vindt sport en bewegen belangrijk. Het optimaal leren bewegen en het bewust bezig zijn met een actieve en gezonde leefstijl dragen immers bij aan de ontwikkeling van het kind. Ieder kind kan zo op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maken voor een passende, actieve en gezonde leefstijl. Daarom hebben alle scholen van Stichting School een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De leerkrachten van de Vakgroep Bewegingsonderwijs zijn in dienst van Stichting SchOOL en bieden bewegingsactiviteiten aan voor elk kind met als doel elk kind de kans te geven zicht te ontwikkelen.  In en om de school en in samenwerking met partners. Van gymlessen tot sportdagen (denk aan spelletjesdag, atletiek sportdag, survival sportdag, voetbal- en korfbaltoernooien) en de organisatie en begeleiding van kampen (op Vlieland en in Zeewolde).  Zij doen dat voor de openbare basisscholen in Lelystad maar ook voor scholen van andere schoolbesturen. Over de vakgroep bewegingsonderwijs...
Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Aan Stichting SchOOL is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden (MR-en) uit de personeelsleden en de ouders gekozen. De GMR bestaat uit twaalf leden: zes ouders en zes personeelsleden van verschillende scholen. Per persoon is de zittingsduur maximaal vier jaar. De GMR praat mee over het beleid van Stichting SchOOL en is een klankbord voor het college van bestuur van de stichting wanneer er belangrijke schooloverstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp,  advies- of instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten. Meer informatie hierover vind je in het Medezeggenschapsstatuut GMR  of in het GMR-reglement van Stichting SchOOL. ...
Lees verder

Identiteit van ons onderwijs: openbaar!

Onze school is openbaar: dat is een bewuste keuze en een erg belangrijk uitgangspunt. Echt iedereen is welkom. Openbaar onderwijs werkt niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De openbare scholen staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing of afkomst. Zij respecteren ieders opvatting en brengen dat over in de dagelijkse praktijk. Naast de door het ministerie vastgestelde doelen hebben scholen de vrijheid eigen doelen na te streven. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor de kinderen van belang vinden. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Via de medezeggenschapsraad, de ouderraad en eventueel een ouderpanel kunnen ouders meepraten over de organisatie en de inhoud van ons onderwijs. Niet apart, maar samen Binnen het onderwijs brengen wij niet alleen kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn. De totale maatschappijontwikkeling is bij uitstek zichtbaar in de openbare scholen. Daar leer je vanuit respect voor de eigen cultuur ook mensen met andere cultuuropvattingen, andere afkomst of andere gebruiken te respecteren. Kortom: we zijn als openbaar onderwijs algemeen toegankelijk en staan open voor iedereen. ‘Niet apart, maar samen!’ is het motto van het Nederlandse Openbaar Onderwijs en dus ook van ons!    ...
Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; via observaties; met het leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied (groep 1-2). De toetsen die horen bij de methode worden binnen de groep bijgehouden. Voor de niet methode gebonden toetsen maken wij gebruik van de toetsen van het CITO. Deze toetsen geven een beeld van hoe het kind presteert, vergeleken met het landelijke gemiddelde. De resultaten van deze toetsen worden bijgehouden op de computer. De uitslagen van deze toetsen zijn vooral voor intern gebruik en worden toegelicht tijdens een gesprek met ouders. Vanaf basisgroep 1 volgen we zo de vorderingen van de leerlingen. Hierdoor kunnen we bijtijds ingrijpen mocht dit nodig zijn en eventueel ons onderwijsprogramma aanpassen. Een toets is een momentopname waarbij een kind soms een heel ander beeld laat zien dan in de groep. Daarom vinden we de observaties en de mening van de leerkracht ook van groot belang. Ook op sociaal emotioneel gebied wordt de ontwikkeling van kinderen bijgehouden....
Lees verder

links

Links voor ouders www.uitmetkinderen.nl Website met informatie over uitstapjes met kinderen www.alcoholenopvoeding.nl Website met informatie over alcohol en opvoeding De Digitale Basisschool Digitale basisschool van de Onderwijs Werk Groep Ministerie van OCW Website van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wtenschappen Ouders Online Vraagbaak voor ouders en opvoeders Kennisnet Kennisnet, website voor kinderen, leerkrachten en ouders Go Kids Heel gevarieerd! lekkerpuh.net/home Over voeding mijnkindonline.nl Mijn kind online www.reactys.nl Samenwerkingsverband scholen speciaal onderwijs www.boerderijdehuif.nl Educatieve zorgboerderij De Huif www.triade-flevoland.nl Triade biedt hulp bij opvoeding www.mee-ijsseloevers.nl Ondersteuning bij leven met beperkingen www.stichtingschool.nl Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad Links voor kinderen Internetwijzer Leuke site voor van alles en nog wat Z@ppelin Geen toelichting nodig, hé? Bob de Bouwer De site van Bob de Bouwer Het Klokhuis Alles over het Klokhuis Nijntje Nijntje's eigen website Sesamstraat Alles over Sesamstraat Villa Achterwerk VPRO's Villa Achterwerk Pestweb Alles over pesten Kinderboekenweek Website over de Kinderboekenweek Willem Wever Website van het bekende NCRV televisieprogramma Het Van Dale Woordenboek Het grote woordenboek www.ballonfigurensite.nl Ballonfiguren www.kennisnet.nl/kids Kennisnet voor Kids www.mijnkindonline.nl Mijn kind online www.surfsleutel.nl Een heleboel te doen voor kinderen www.kweetal.nl Spelling, leen, etc. ...
Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak in zaken die op school gebeuren. De MR heeft een belangrijke taak om mee te denken of mee te beslis- sen in zaken die voor school en/of de kinderen en ouders van belang zijn. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR recht om advies te geven aan het bestuur van het open- baar onderwijs. In bepaalde gevallen heeft de MR instemmingsrecht. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders / verzorgers en hebben drie jaar zitting. De teamleden van de MR worden gekozen door het team. De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie teamleden. De directeur kan adviserend aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen. Uit de MR kan een afgevaardigde worden gekozen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een vergadering van MR-leden van alle andere scholen voor openbaar onderwijs. De verslagen van de MR-vergaderingen zijn in te zien op de website. ...
Lees verder

Missie van Stichting SchOOL

Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad) is het overkoepelend orgaan van 19 openbare basisscholen; 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De missie van Stichting SchOOL is: ‘Samen SchOOL zijn’ Stichting SchOOL biedt haar leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen kunnen hun talenten optimaal ontplooien en zich toerusten met vaardigheden die de 21ste eeuw van ze vraagt. Daarom ontwikkelt iedere school zich tot een leergemeenschap waar medewerkers samen met ouders en samenwerkingspartners zorgen voor doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, binnen- en buitenschoolse arrangementen en kindnabije passende zorg. Een uitdagende leer- en werkomgeving met doorgaande carrièrelijnen, een mix van functies en specialisaties zet onze medewerkers in hun kracht. SchOOL werkt vanuit vertrouwen, verbondenheid en vakmanschap Vanuit deze kernwaarden zetten alle medewerkers zich in voor Stichting SchOOL. Het eigen gedrag van medewerkers geldt als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). Vertrouwen: We doen wat we beloven en verantwoorden ons open en onderbouwd. Verbondenheid: We zorgen dat leerlingen, ouders, medewerkers en de directe omgeving van de school zich met elkaar verbinden en zich bij elkaar betrokken voelen. Samen bereiken we meer. Vakmanschap: We eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op continue verbetering.  Organisatiefilosofie Stichting SchOOL  We denken in het belang van kinderen en hun ouders. We hebben de focus op de kwaliteit van het primaire proces. We werken samen aan een doorgaande lijn van continu verbeteren. We beschouwen de directeur als integraal verantwoordelijk voor de school/organisatie. We zien de leraar als eigenaar van het onderwijsleerproces in de groep. We sturen met aandacht én middelen op de zone van de naaste ontwikkeling.    Het strategisch koersplan ‘Samen SchOOL zijn’ richt zich op vijf hoofdthema’s: Passend en kwalitatief goed onderwijs Maatschappelijke verankering Goed werkgeverschap Samen SchOLen Basis op orde Koersplan Stichting SchOOL 2015 2018 | Samen SchOOL zijn...
Lees verder

schoolregels

Afspraken zmlk school De Zevenster SO 4-12 jaar en VSO 12- 20 jaar Op de Zevenster zijn een aantal afspraken die met de leerlingen, ouders en medewerkers worden nageleefd. De afspraken zijn: MP3- spelers, spelcomputers en ander spelmateriaal altijd binnen de eigen groep. MP3-spelers en spelcomputers worden in de afgesloten kast/ kluis bewaard tot het tijd is om naar huis te gaan. De groep heeft regels en afspraken op groepsniveau ; zie hiervoor ook het groepsplan van de groep. Op de SO afdeling is vrijdag de dag waarop leerlingen speelgoed/ spelmateriaal mee mogen nemen. Fietsen en scooters. Fietsen en scooters worden gestald in de fietsenstalling van de school. De stalling gaat om 9.00 op slot en is om 14.45 weer toegankelijk. De leerling draagt zelf zorg voor het beveiligen van zijn rijwiel (moet op slot staan) Sociale media. Internet wordt op school gebruikt om informatie op te zoeken in opdracht van groepsleiding, passend bij onderwijsaanbod. Twitter, Facebook en chatbox worden niet door leerlingen en medewerkers onder schooltijd gebruikt. Youtube is toegestaan onder toezicht van groepsleiding. Mobiele telefoon. De mobiele telefoon wordt ’s morgens door SO leerlingen in een afgesloten kast in de klas bewaard en om 14.45 uur teruggegeven door een medewerker van de groep. VSO leerlingen kunnen gebruik maken van een persoonlijk kluisje of van de afgesloten kast in de groep.   Hierin doen de leerlingen op een afgesproken tijd hun waardevolle voorwerpen en 1x per dag kan er volgens afspraak gebruik gemaakt worden van het kluisje. De kluissleutel wordt bewaard in een afgesloten kast in de klas of als er twee euro borg betaald is mag de leerling de sleutel in eigen beheer hebben. Weigert een leerling pertinent de telefoon op te bergen dan wordt er contact opgenomen met de ouders/ verzorgers van de leerling. Bij bijzonderheden kunt u altijd via het vaste nummer van de school uw zoon/dochter bereiken. (0302-258757). Indien nodig kunnen ouders/verzorgers altijd via het vaste nummer van de school hun zoon/dochter bereiken. (0302-258757). Uitzondering op deze regel: De leerlingen in de VSO uitstroomgroep mogen hun telefoon in eigen beheer houden, maar niet in het zicht/bijzijn van anderen gebruiken. Voor gebruik wordt er toestemming gevraagd aan de groepsleiding. Winkelen onder schooltijd. Boodschappen worden gedaan (met toestemming van ouders/verzorgers) in het belang van het onderwijs. Mocht de leerling brood en/of drinken vergeten zijn dan kan er in overleg gekeken worden wat de mogelijkheden zijn. Sigaretten, snoep, chips en energiedrank (Red Bull, e.a. merken) worden niet onder schooltijd gekocht. Roken onder schooltijd. De school is een openbaar gebouw en daarom is het verboden om binnen te roken. Wij verzoeken ouders/verzorgers, die de school bezoeken, om niet in het zicht/bijzijn van de leerlingen te roken. Personeel maakt gebruik van de rookplek in het fietsenhok buiten het zicht van de leerlingen. School en veiligheid. Vanaf 14.45uur wordt u vriendelijk verzocht auto’s niet te parkeren langs de stoep aan de zijkant van het schoolgebouw. Het leerlingenvervoer arriveert rondom dit tijdstip en stelt zich op in een lange rij naast het gebouw. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te parkeren in de parkeervakken dan verzoeken wij u om in de busrij aan te sluiten (kiss en ride principe) De leerlingen wachten achter het hek onder begeleiding van een medewerker van de school en verlaten het plein na toestemming. Leerlingen die op de fiets/scooter naar school komen lopen met hun fiets/scooter aan de hand naar het eind van het voetpad en gaan daar de weg/het fietspad op om naar huis te gaan. Afmelden van de leerling. De ouders/verzorgers van de leerling zijn verantwoordelijk voor het afmelden van hun kind Afmelden tussen 8.15 en 8.45 uur bij de conciërge of een andere medewerker van de school van de school (0320-258757) De groepsleiding ontvangt van de conciërge bericht van afwezigheid van de leerling Niet afmelden betekent ongeoorloofd verzuim en wordt ook als zodanig op de absentielijst aangegeven School en contact. De groep van uw kind beschikt over een e-mail adres. De groepsleiding opent aan het begin van de dag de groepsmail en reageert zodra dit mogelijk is. Bijzonderheden kunnen altijd via de mail of in het contactschrift/agenda van de leerling aangegeven worden. De groepsleiding zal veelal aan het eind van de schooldag, via belcontact of schriftelijk, reageren op hetgeen staat aangegeven. Wij verzoeken ouders/verzorgers om niet onder schooltijd met groepsleiding te bellen. Onder schooltijd wordt de telefoon beantwoord door leerlingen werkzaam in het oriëntatie lokaal en hun begeleider of door de conciërge. Uw naam en mededeling wordt op het “belbriefje” genoteerd en aan de groepsleiding doorgegeven.   Geschikte beltijden zijn: 8.15- 8.45 uur, 15.30- 16.30 uur. Ouders/verzorgers bellen, in geval van nood, de school en niet naar de mobiel van hun kind. Beeld en filmmateriaal. School draagt zorg voor foto’s van de leerlingen tijdens festiviteiten en activiteiten. Er worden geen foto’s gemaakt door leerlingen/ ouders/ verzorgers tijdens festiviteiten en activiteiten. ...
Lees verder

Stichting SchOOL

Stichting SchOOL is de Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met onze 19 basisscholen verspreid over Lelystad is er altijd een school in de buurt waar gewerkt wordt aan realisatie van onze missie “Goed onderwijs voor alle kinderen”. Over Stichting SchOOL...
Lees verder

Taalklas

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Stichting SchOOL heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool extra te ondersteunen in de vorm van een Taalklas. Met een intensief programma en in kleine groepen met een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in een jaar tijd zo ontwikkelen dat zij kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en aan het regulier onderwijs. Natuurlijk is de samenwerking met de ouders hierbij onmisbaar. Wat is gestart als experiment op openbare basisschool De Vuurtoren kreeg een structurele invulling gekregen op openbare basisschool De Poolster. Maandag 23 maart 2015 gaf de wethouder van Onderwijs, mevrouw Elly van Wageningen het startsein voor de Taalklas op de nieuwe locatie in openbare basisschool De Poolster. Zij bracht letterlijk de leerlingen van De Poolster in verbinding met de leerlingen van de Taalklas met behulp van een grote wereldbol die de kinderen aan elkaar doorgaven. In de Taalklas staat de taalontwikkeling centraal! Wethouder Elly van Wageningen gaf de kinderen ook mee hoe bijzonder het is dat zij straks tweetalig zijn, “ Het spreken van de taal van het land waar je vandaan komt is de basis voor het goed leren spreken en gebruiken van het Nederlands!” . Aantoonbare ontwikkeling van nieuwkomers Tijdens de opstartfase van de Taalklas signaleerde Stichting SchOOL al een aantoonbare grote ontwikkeling van de leerlingen op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Het gaat hierbij om de taalverwerving, het sociaal en emotioneel welbevinden en de kennismaking met de Nederlandse taal van kinderen met een taalachterstand. De veilige en gestructureerde leeromgeving, een kleine groep, een intensief programma, veel individuele aandacht en de samenwerking met ouders worden ervaren als grote voordelen. In maart 2015 zijn er 18 kinderen van 9 nationaliteiten (van Somalië, Jemen, Syrië en de Filipijnen, tot Polen, Duitsland, Turkije en Zimbabwe) verdeeld over twee Taalklas groepen. Het zijn kinderen die hier als vluchteling zijn gekomen of waarvan de ouders hier zijn komen wonen of werken. Projectleider Freddy van Arnhem van Stichting SchOOL : “De Taalklas is binnen het basisonderwijs in Lelystad een belangrijke stap om nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 te ondersteunen. Zie het als een ‘taalbad’ om de kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes (ook in de vorm van taalmaatjes) te leren hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving en in het basisonderwijs. Zo leveren we samen met de ouders een belangrijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van deze kinderen.” Achtergrond Naast het bestaande aanbod voor kleuters met een taalachterstand in de vorm van een Schakelklas voor Kleuters (bedrijfsonderdeel van de Flevomeer Bibliotheek) wil Stichting SchOOL zich sterk maken voor een structurele voorziening voor nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Stichting SchOOL zorgt met de start van de Taalklas voor een structurele invulling van de opvang van deze leerlingen binnen het Lelystadse onderwijs. Meer informatie Neem contact op met het team van OBS De Poolster via: Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad T 0320-250514 E administratie.poolster@stichtingschool.nl...
Lees verder

Uren op jaarbasis

In de basisschoolperiode moeten de leerlingen in de 8 jaar dat ze naar school gaan minimaal 7520 lesuren volgen. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt dit ingedeeld.  ...
Lees verder

ziekte/extra verlof

Alle jongeren in Nederland moeten naar school, want onderwijs in onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige positie in de maatschappij. Dit is beschreven in wet op leerplicht. In de jaren dat uw kind leerplichtig is , moet u als ouders en /of verzorgers er voor zorgen dat uw kind de school bezoekt en alle lessen volgt. De schoolleiding is wettelijk verplicht de afwezigheid nauwkeurig bij te houden en ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent. Geoorloofd verzuim: Ziekte Is de leerling ziek dan altijd voor 8.45 uur melden aan de school. U bent als ouder en/of verzorger hiervoor verantwoordelijk. Er wordt niet ziek gemeld via de chauffeur of de bus begeleider. Godsdienst of levensovertuiging Het is mogelijk om vrij te vragen wanneer het gaat om godsdienst . De ouder en/of verzorger moeten dit minstens twee dagen van tevoren aan de school laten weten. Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag per feest of gedenk periode. Gewichtige omstandigheden Het gaat hierom omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders en/ of verzorgers zijn gelegen. Een vakantie of lang weekend horen niet tot gewichtige omstandigheden. Vakantiemogelijkheden vakantieverlof is geen recht, maar er kan verlof aangevraagd worden als één van de ouders /verzorgers een beroep heeft of bedrijf waardoor vakantie tijdens de officiële schoolvakantie onmogelijk is. In overleg met de directie van de school worden de mogelijkheden van de aanvraag bekeken. Het verlof is aan regels gebonden. Het vakantieverlof is wettelijk niet toegestaan in de eerste twee weken na de zomervakantie. Ongeoorloofd verzuim: Een leerling die niet op school komt en niet afgemeld is Geen redenen voor extra vakantieverlof zijn o.a. ; - het eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie om drukte te vermijden - het vervroegen van de vakantie in verband met lagere prijzen - een uitnodiging van familielid of kennis om mee op vakantie te gaan buiten de schoolvakantie om Aanvragen van extra verlof- vakantie of gewichtige omstandigheden Toestemming voor extra verlof tot en met 10 schooldagen moet worden aangevraagd bij de schoolleiding. Voor verlofperiodes langer dan 10 schooldagen vanwege gewichtige omstandigheden beslist de leerplichtconsulent. Aanvraag dient wel bij de schoolleiding ingediend te worden. De ouders/ verzorgers mogen van de Zevenster verwachten dat er goed op gelet wordt dat de leerling aanwezig is. De school neemt bij geen bericht van afwezigheid voor 9.00 uur contact op met het woonadres van de leerling. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Als er in het gezin nog meer leerplichtige kinderen aanwezig zijn, maar onderwijs volgen aan een andere school wordt er contact opgenomen met de directeuren van deze scholen om tot een eenduidig besluit te komen. De formulieren om verlof aan te vragen kunt u via de website downloaden , maar zijn ook op school aanwezig. Deze formulieren worden ingevuld door ouders/ verzorgers....
Lees verder

Zorgplicht

Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus:  Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven. Zie ook aannamebeleid....
Lees verder