doel van ons onderwijs

Het onderwijsaanbod aan de so-afdeling is gericht op de basisvaardigheden: leren lezen, rekenen, taal, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid. Dit gebeurt in heterogene groepen waarin naast het groepsaanbod individueel gewerkt wordt met de leerlingen.

Het onderwijsaanbod op het vso richt zich op de arbeidstoeleiding. Na een oriëntatiefase in de onderbouw worden in de middenbouw de praktische vaardigheden steeds belangrijker. Zelfstandig leren werken, goed omgaan met collega’s zijn hierbij aandachtspunten. Er wordt gestart in de leerwerkprojecten van de Zevenster. Vanaf hun 16e jaar kunnen leerlingen gaan stage lopen intern en extern, waarna tot slot het uitstroomtraject naar een passende werkplek gerealiseerd wordt. Nadat leerlingen de school hebben verlaten blijft er nog tot 2 jaar na schoolverlaten contact tussen de werkplek en de stagecoördinator.

Wij willen de ontwikkeling van de leerlingen op alle gebieden zo optimaal mogelijk ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de gebieden wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.