uitgangspunten en visie

De leerlingen die de Zevenster bezoeken verschillen onderling erg van elkaar. Voor elk kind zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in cognitieve en praktische vaardigheden en in de sociaal emotionele ontwikkeling anders. Belangrijk is uit te gaan van wat een kind kan.

Binnen onze schoolorganisatie staat het kind centraal.

Dit geeft een kind gevoel van veiligheid en te kunnen presteren. Vanuit dit veilige gegeven van iets kunnen, wordt de leerstof in kleine stappen uitgebreid, zodat een leerling zich blijft ontwikkelen. In het Ontwikkelingsperspectief (OP) wordt omschreven wat er nodig is om deze leerling optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Doelen worden vastgesteld en de werkwijze waarop deze doelen bereikt zullen worden. Het OP wordt met ouders besproken en daarna vastgesteld en ondertekend. Aan het einde van de periode wordt vastgesteld of de doelen zijn behaald. Het groepsplan wordt in deze evaluatie meegenomen.

De resultaten van het onderwijs worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem (Edumaps).

De Visie van de Zevenster

De naam van onze school is de Zevenster.
De
Zevenster is het symbool van onze school. Het getal zeven staat voor compleetheid.
Zeven staat voor geluk. Wij willen graag de kinderen een zinvol en gelukkig leven meegeven.

De Zevenster van onze school bestaat uit drie delen.
1. De stabiele driehoek
2. Waartoe wij opleiden
3. Hoe wij dit willen bereiken

1.De stabiele driehoek

Hierboven ziet u de gele driehoek. Bovenin de gele driehoek staat het kind. Het kind staat centraal. Daarvoor is de school ingericht. De linker hoek van de driehoek vertegenwoordigen de ouders/verzorgers. De rechterhoek staat voor de professionals van de  school. De horizontale lijn tussen de ouders en de professionals is stevig, sterk en stabiel. Dat zorgt voor een stabiele basis voor het kind zodat het kan gedijen. Zodra er een barstje ontstaat tussen de ouders/verzorgers en professionals van de school willen wij dit zo snel mogelijk weer helen en oplossen. Daar is het kind sterk bij gebaat. Wij zullen er alles aan doen om de relatie tussen de ouders en school zo sterk en stabiel mogelijk te laten zijn.

2.Waartoe wij opleiden

De Gele punt staat voor alles wat te maken heeft met cognitie en (praktische) vaardigheden.
Op de Zevenster leer je schoolse en praktische vaardigheden. Rekenen, schrijven en lezen bijvoorbeeld. Weten dat je leeft in de 21ste eeuw en wat er aan vooraf ging. Waar je woont ten opzichte van andere plaatsen op de wereld. Daarnaast leer je allerlei praktische vaardigheden zoals koken, werken in de tuin en omgaan met een computer. Productiewerk en bijvoorbeeld werken met hout.

De Rode punt staat voor de emotionele en sociale vermogens. De Zevenster wil aansluiten bij de emotionele behoeften van de kinderen en creëert daarmee voorwaarden voor persoonlijke groei. Kinderen op de Zevenster leren in toenemende mate zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen. Wij helpen de kinderen besef te krijgen van hun eigen gevoelens en leren hen hoe ze hiermee om kunnen gaan. We helpen de kinderen leren omgaan met anderen ook als ze hen niet zo leuk vinden. Tenslotte is leren samenwerken een belangrijke vaardigheid om kinderen mee te geven.

De Groen punt staat voor je persoonlijkheid. Weten wie je bent. Weten wat je kan en ook niet. Zicht hebben op je talenten en kunnen kiezen voor jezelf en leren nee zeggen. Voor de persoonlijkheidsontwikkeling is het van belang dat de cognitieve-, emotionele- en sociale ontwikkeling niet te ver uit elkaar liggen. Een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling betekent dat deze domeinen in balans zijn met elkaar.

3.Hoe wij dit willen bereiken

De Gele punt staat voor alles wat wij op de Zevenster doen om de cognitieve en (praktische) vaardigheden van de kinderen te ontwikkelen. Wij doen dit door onderwijs op maat te geven. We werken groepsdoorbroken om onderwijs op maat te kunnen realiseren. Wij creëren een context waarin kinderen iets kunnen beleven door te doen. We werken van Doen naar Denken door de kinderen aan te spreken in hun Gevoel.
Door de muzische vorming (dans, drama, muziek en kunstvakken) worden kinderen met hun hart betrokken bij het onderwijs.
Door praktijkvakken ontwikkelen kinderen praktische vaardigheden die hen vaardig maken voor een werkzaam leven.

De Rode punt staat voor wat wij doen om de sociale en emotionele vermogens te vergroten.
In de lessen wordt hier voortdurend op gestuurd. Wij bieden Rots en water, opvoedend boksen, Sociaal online en offline en onderdelen van de Vreedzame school aan. In het VSO werken we met doelen kaarten waarbij de kinderen zelf weten aan welk sociaal doel zij werken.

Tegelijkertijd helpen wij kinderen leren nee zeggen. We helpen hen met hun eigen grenzen aan te geven. Ze krijgen door het onderwijs zicht op hun eigen talenten en mogelijkheden. Door het leerproces komen zij steeds meer over zichzelf te weten en ontstaat bewustzijn van hun eigen persoonlijkheid. Hierdoor wordt de Groene punt bovenin langzaam aan zichtbaar.