uitgangspunten

De leerlingen die de Zevenster bezoeken verschillen onderling erg van elkaar. Voor elk kind zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in cognitieve en praktische vaardigheden en in de sociaal emotionele ontwikkeling anders. Belangrijk is uit te gaan van wat een kind kan.

Binnen onze schoolorganisatie staat het kind centraal.

Dit geeft een kind gevoel van veiligheid en te kunnen presteren. Vanuit dit veilige gegeven van iets kunnen, wordt de leerstof in kleine stappen uitgebreid, zodat een leerling zich blijft ontwikkelen. In het Ontwikkelingsperspectief (OP) wordt omschreven wat er nodig is om deze leerling optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Doelen worden vastgesteld en de werkwijze waarop deze doelen bereikt zullen worden. Het OP wordt met ouders besproken en daarna vastgesteld en ondertekend. Aan het einde van de periode wordt vastgesteld of de doelen zijn behaald. Het groepsplan wordt in deze evaluatie meegenomen.

De resultaten van het onderwijs worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem (LOGOS).